Warunki zwrotu towaru

Warunki zwrotu towaru:

 1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży m.in. o dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą kupującego lub na jego osobę , od umowy kupna dostawy towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostawie został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami, od umowy kupna dostawy towaru w zamkniętym opakowaniu, który Konsument wyjął z opakowania opakowania i ze względów higienicznych nie podlegają zwrotowi (np. materace i ochraniacze na materace, poduszki, koce i prześcieradła itp.) oraz od umowy sprzedaży o dostawę nagrań audio lub wideo albo programów komputerowych, jeżeli naruszono ich oryginalne opakowanie .

 2. Jeżeli nie jest to przypadek wymieniony w poprzednim akapicie lub inny przypadek, w którym nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego Kodeksu, w terminie czternastu (14) dni od odebrania towaru, przy czym w przypadku, gdy przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego m.in. na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z niniejszym artykułem OWU, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od dnia doręczenia sprzedającemu informacji o odstąpieniu od umowy kupna. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z niniejszym artykułem VOP warunków handlowych, sprzedający zwróci kupującemu środki otrzymane od kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał je od kupującego, chyba że uzgodniono inaczej ze sprzedawcą Sprzedającemu przysługuje także prawo do zwrotu wpłaconej przez kupującego zapłaty już w momencie zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, o ile kupujący wyrazi na to zgodę i nie pociągnie to za sobą dodatkowych kosztów dla kupującego. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej w zwróconym towarze z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

 5. Wraz z ceną zakupu sprzedający zwróci kupującemu również opłatę za transport towaru do kupującego w wysokości najtańszego rodzaju transportu podanego w sklepie internetowym sprzedającego w dniu złożenia zamówienia; z wyjątkiem opłaty za pobranie w wysokości 9,99 PLN, która nie podlega zwrotowi. Kupujący pokrywa koszty transportu towaru w momencie odstąpienia od umowy i nie jest uprawniony do żądania jego zwrotu od sprzedawcy.

 6. We wszystkich przypadkach odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym paragrafem kupujący wyraźnie przyjmuje do wiadomości, że płatności za montaż lub zwrot towaru nie są częścią opłaty za wysyłkę i nie zostaną zwrócone kupującemu.
  Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa podarunkowa pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy kupna, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia kupującego od umowy kupna umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu traci skuteczność, a kupujący ma obowiązek zwrócić prezent sprzedającemu wraz z towarem.

 7. W przypadku, gdy kupujący nabywa towar w związku z przedmiotem swojej działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu, postanowienia niniejszego artykułu Ogólnych Warunków nie mają zastosowania (w takim przypadku kupujący nie nie mają prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym artykułem Ogólnych Warunków).