Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

spółki handlowe

Naranu Prague s.r.o.

Operator www.tanioshop.pl

z siedzibą Chotěbuzská 198, 103 00, Praga 10, Czechy

numer identyfikacyjny: 04270452, CZ Numer VAT CZ04270452

zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, wpis 245046

w celu sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.tanioshop.pl

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
  • Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) spółki handlowej naranu prague, s.r.o. z siedzibą pod adresem Chotěbuzská 198, 103 00 Praga 10, Republika Czeska, numer identyfikacyjny: 04270452, zarejestrowanej w rejestrze handlowym przechowywanej w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, wkładka 245046 (zwany dalej „sprzedawcą”) dostosowują zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr. 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny ze zm. (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy sprzedaży (zwanej dalej „umową zakupu”) umowa”) zawierana pomiędzy sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej „kupującym”) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.lacnoshop.sk (zwanej dalej „stroną internetową”), poprzez interfejs strony internetowej (zwany dalej „interfejsem internetowym sklepu”).
  • Regulamin nie ma zastosowania w przypadku, gdy osobą zamierzającą zakupić towar od Sprzedającego jest osoba prawna lub osoba, która przy zamawianiu towaru dokonuje czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub wykonywania samodzielnego zawodu.
  • Postanowienia odbiegające od warunków handlowych mogą być negocjowane w umowie kupna. Odmienne postanowienia umowy kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków handlowych.
  • Regulamin stanowi integralną część umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku czeskim, w przypadku lacnoshop.sk przetłumaczone na język słowacki. W razie wątpliwości rozstrzygająca jest wersja czeska. Umowę kupna można zawrzeć w języku czeskim i słowackim
  • Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
 2. KONTO UŻYTKOWNIKA
  • Na podstawie rejestracji kupującego na stronie internetowej kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Za pośrednictwem interfejsu użytkownika kupujący może zamówić towar (zwany dalej „kontem użytkownika”). Jeżeli interfejs internetowy sklepu na to pozwala, kupujący może zamówić towar także bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego sklepu.
  • Kupujący podczas rejestracji w serwisie i przy składaniu zamówienia ma obowiązek podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towaru są przez sprzedawcę uważane za prawidłowe.
  • Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika.
   Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.
  • Sprzedający może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta ze swojego konta użytkownika przez dłużej niż 365 dni lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna (w tym warunki handlowe).
   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, zwłaszcza ze względu na konieczną konserwację sprzętu i oprogramowania sprzedającego, lub niezbędną konserwację sprzętu komputerowego i oprogramowania stron trzecich.
 3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA
  • Wszelka prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna dotyczącej tych towarów. Przepisy § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie ma zastosowania.
  • Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów oraz o kosztach zwrotu towaru, jeżeli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów są podane łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszystkimi związanymi z tym opłatami obowiązującymi w danym kraju. Ceny produktów obowiązują tak długo, jak długo są wyświetlane w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez sprzedającego umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
  • Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towaru podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy dostawa towaru odbywa się na terenie danego kraju.
  • W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera przede wszystkim informacje o:
   • zamówiony towar (zamówiony towar zostaje „włożony” przez Kupującego do elektronicznego koszyka interfejsu internetowego sklepu),
   • sposób zapłaty ceny zakupu towaru, dane o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru oraz
   • informacja o kosztach związanych z dostawą towaru (zwane dalej łącznie „zamówieniem”).
  • Kupujący przed wysłaniem zamówienia do Sprzedającego ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego w zamówieniu, mając także na uwadze możliwość wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów, jakie powstały przy wprowadzaniu danych do zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedającego poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dane podane w zamówieniu Sprzedający uważa za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający potwierdzi kupującemu jego otrzymanie drogą elektroniczną na adres e-mail kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (zwany dalej „adresem e-mail kupującego”) .
  • Sprzedający ma zawsze prawo, w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, cena zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), poprosić kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).
  • Stosunek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie potwierdzenia przyjęcia zamówienia (akceptacji), które sprzedawca przesyła kupującemu pocztą elektroniczną na adres e-mail kupującego.
  • Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków komunikacji na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego w związku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa kupujący sam i koszty te nie odbiegają od kosztów stawka podstawowa. 
 4. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI
  • Cena towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą zostać zapłacone przez kupującego sprzedającemu w następujący sposób:
   • gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu (w przypadku przewoźników PPL);
   • bezgotówkowo w złotych przelewem na konto sprzedającego nr. 18 1020 1390 0000 6302 0747 5579, prowadzony w firmie PKO Banka (IBAN PL18 1020 1390 0000 6302 0747 5579) (zwany dalej „kontem sprzedającego w złotych”);
   • bezgotówkowo za pośrednictwem systemu płatności ShoptetPay;
   • bezgotówkowo kartą płatniczą za pomocą systemu płatności ShoptetPay;
   • poprzez pożyczkę udzieloną przez stronę trzecią.
 • Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu również koszty związane z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
 • Sprzedający nie wymaga od kupującego zadatku ani innej podobnej płatności. Nie ma to wpływu na postanowienia art. 6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towaru z góry.
 • W przypadku płatności gotówką lub za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w terminie 7 dni od zawarcia umowy kupna, po czym niezapłacone zamówienie zostaje anulowane.
 • W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę zakupu towaru wraz ze wskazaniem zmiennego symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie sprzedającego.
 • Sprzedający ma prawo, zwłaszcza jeśli kupujący nie przedstawi dodatkowego potwierdzenia zamówienia (art. 6), żądać zapłaty całej ceny zakupu przed wysłaniem towaru kupującemu. Przepisy § 2119 ust. 1 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.
 • Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone kupującemu przez sprzedającego nie łączą się ze sobą, chyba że wyraźnie określono inaczej.
 • Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeżeli tak stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę, dotyczącą płatności dokonanych na podstawie umowy kupna.
 • Sprzedający jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Dokument podatkowy – sprzedawca wystawia kupującemu fakturę po uiszczeniu ceny towaru i przesyła ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA
  • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu Cywilnego nie można odstąpić od umowy kupna na dostawę towaru, który został zmodyfikowany zgodnie z wolą kupującego lub na jego osobę, od zakupu umowy o dostawę towaru ulegającego szybkiemu zepsuciu, a także towaru, który po dostarczeniu został nieodwracalnie zmieszany z innymi towarami, od umowy sprzedaży o dostawę towaru w zamkniętym opakowaniu, który Konsument wyjął z opakowania i nie może zostać zwrócony ze względów higienicznych oraz od umowy sprzedaży o dostawę nagrań audio lub wideo albo programów komputerowych, jeżeli naruszył ich oryginalne opakowanie.
  • Jeżeli nie jest to przypadek określony w art. 1 warunków handlowych lub w innych przypadkach, w których nie jest możliwe odstąpienie od umowy kupna, kupujący ma zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania towaru, natomiast w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części termin ten rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna należy przesłać sprzedającemu w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze wzoru formularza udostępnionego przez sprzedawcę, który stanowi załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna może zostać przesłane przez kupującego m.in. na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego.
  • W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 2 Regulaminu, umowa kupna zostaje anulowana od początku. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu w ciągu czternastu (14) dni od dnia doręczenia sprzedającemu informacji o odstąpieniu od umowy kupna. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.
  • W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 2 Regulaminu, sprzedający zwróci otrzymane od kupującego środki pieniężne w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia kupującego od umowy kupna, w taki sam sposób, w jaki sprzedający otrzymał je od kupującego. Sprzedający jest uprawniony również do zwrotu świadczenia dostarczonego przez kupującego w przypadku zwrotu towaru przez kupującego lub w inny sposób, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący zwróci mu towar lub udowodni, że wysłał towar sprzedającemu.
  • Sprzedający ma prawo jednostronnie potrącić roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej towarowi z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.
  • W przypadku, gdy kupujący zgodnie z § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego, prawo odstąpienia od umowy kupna, sprzedawca ma także prawo odstąpić od umowy kupna w dowolnym momencie, aż do chwili odbioru towaru przez kupującego. W takim przypadku sprzedający zwróci kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, bez gotówki na rachunek wskazany przez kupującego.
  • Jeżeli wraz z towarem kupujący otrzyma prezent, umowa podarunkowa pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z zastrzeżeniem odstąpienia od umowy kupna, zgodnie z którym w przypadku odstąpienia kupującego od umowy kupna umowa podarunkowa dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedającemu wraz z towarem przekazany prezent.

 

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW
  • W przypadku, gdy umowa przewozu odbywa się na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
  • Jeżeli zgodnie z umową sprzedaży sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący ma obowiązek odebrać towar w momencie dostawy.
  • W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określono w zamówieniu, kupujący obowiązany jest ponieść koszty związane z powtórną dostawą towaru , Lub koszty związane z inną metodą dostawy.
  • Kupujący przy odbiorze towaru od przewoźnika ma obowiązek sprawdzić stan opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione wtargnięcie do przesyłki, kupujący nie ma obowiązku odbioru przesyłki od przewoźnika. Nie ma to wpływu na uprawnienia kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady produktu oraz inne uprawnienia kupującego wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  • Inne prawa i obowiązki stron podczas transportu towaru mogą regulować specjalne warunki dostawy sprzedającego, jeżeli zostały one wydane przez sprzedającego.
 2. PRAWA ZWIĄZANE Z WADLIWYM WYKONANIEM
  • Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw z tytułu wadliwego wykonania regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 2007/2013). 634/1992 Sb. o ochronie konsumentów, z późn. zm.).
   Sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że towar w momencie odbioru nie posiada wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego za to, że w chwili przejęcia towaru przez kupującego:
   • towar ma właściwości, które strony uzgodniły, a w przypadku braku porozumienia, ma właściwości, które opisał sprzedawca lub producent lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie reklamy przez nich wykonywane,
   • towar nadaje się do celu, jaki podał sprzedawca lub do jakiego zwykle używa się towaru tego typu,
    jakość lub wykonanie towaru odpowiada zamówionej próbce lub prototypowi, jeżeli jakość lub wykonanie została
   • ustalona według zamówionej próbki lub prototypu,
   • jest towarem w odpowiedniej ilości, miary lub wadze i
   • towar odpowiada wymaganiom przepisów prawa.
  • Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, uważa się, że towar był wadliwy już w chwili odbioru.
  • Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania wynikające z wadliwego wykonania producenta. W przeciwnym razie kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z tytułu wady, która wystąpi w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami prawa wskazany jest okres, w którym towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Sprzedający udzielając gwarancji jakości, zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do użytku zgodnie ze zwykłym przeznaczeniem lub że przez określony czas zachowa swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący zasadnie zarzuca sprzedającemu wadę towaru, termin do skorzystania z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania lub okres rękojmi nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
  • Przepisy, o których mowa w art. 4 Regulaminu nie mają zastosowania do towaru sprzedawanego po niższej cenie z powodu wady, z powodu której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwykłym użytkowaniem, do towaru używanego z powodu wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jakie towar miał w chwili jego przejęcia przez kupującego, albo wynika z tego – jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed odebraniem towaru wiedział on, że towar ma wadę, lub jeżeli wadę spowodował sam.
  • Sprzedawcy przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności za wady produktu. Jeżeli jednak w wydanym sprzedającemu potwierdzeniu zakresu uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady (w rozumieniu przepisów § 2166 Kodeksu Cywilnego) wskazano inną osobę wyznaczoną do naprawy, która przebywa w siedzibie Sprzedającego lub w jego punkcie lokalizacji bliżej kupującego, kupujący wykonuje prawo do naprawy u tej osoby, która ma dokonać naprawy. Z wyjątkiem przypadków, gdy do naprawy zgodnie ze zdaniem poprzednim wyznaczona zostanie inna osoba, Sprzedawca obowiązany jest przyjąć reklamację w każdym lokalu, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji w zakresie asortymentu sprzedawanych produktów lub usług pod warunkiem, lub nawet w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wydać kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda kupujący; oraz dalsze potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy także innych osób wyznaczonych przez sprzedawcę do przeprowadzenia naprawy.
  • Kupujący może w szczególności wykonywać swoje prawa z tytułu odpowiedzialności za wady produktu osobiście pod adresem Milčice 104, 289 11, Milčice, powiat Nymburk, Republika Czeska lub pocztą elektroniczną
  • Kupujący poinformuje sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie w momencie zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedającego; nie dotyczy to sytuacji, gdy kupujący żądał usunięcia wady, która okazała się nieusuwalna.
  • Jeżeli towar nie ma właściwości określonych w art. 2 Regulaminu, kupujący może żądać dostarczenia także nowego towaru bez wad, jeżeli ze względu na charakter wady nie jest to nieuzasadnione, natomiast jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, kupujący może żądać jedynie wymiana części; jeżeli nie będzie to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak ze względu na charakter wady jest to nieproporcjonalne, w szczególności jeżeli wadę można usunąć bez zbędnej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma prawo dostarczyć nowy towar lub wymienić część nawet w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może on prawidłowo używać towaru ze względu na ponowne występowanie wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W takim przypadku kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, wymiany jego części lub naprawy towaru, może żądać rozsądnej zniżki. Kupujący ma prawo do rozsądnej zniżki, nawet jeśli sprzedawca nie może dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić jego części lub naprawić towar, a także jeśli sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym terminie lub jeżeli naprawa ta spowodowałaby znaczne trudności dla kupującego.
  • Każdemu, kto posiada prawo zgodnie z § 1923 Kodeksu cywilnego, przysługuje także zwrot kosztów celowo poniesionych w związku z korzystaniem z tego prawa. Jeżeli jednak w terminie miesiąca od upływu terminu, w którym należy zgłosić wadę, nie skorzystał z prawa do odszkodowania, sąd nie przyzna tego uprawnienia, jeżeli sprzedawca zarzuci, że prawo do odszkodowania nie zostało wykonane w terminie .
  • Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być uregulowane w procedurze reklamacyjnej sprzedawcy.
 3. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON
  • Kupujący nabywa własność towaru poprzez zapłacenie pełnej ceny zakupu towaru.
  • W stosunku do kupującego sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu Cywilnego.
  • Reklamacje konsumenckie rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego lub systemu Retino.
  • Sprzedawca prześle informację dotyczącą rozpatrzenia reklamacji kupującego na adres e-mail kupującego.
  • Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z umowy sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, numer identyfikacyjny: 000 20 869, adres internetowy: https:/ /adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedającym a kupującym wynikających z umowy kupna.
  • Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę 2009/22/WE (Rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).
  • Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcję handlową przeprowadza właściwy urząd handlowy na obszarze swojej właściwości. Urząd Ochrony Danych Osobowych nadzoruje obszar ochrony danych osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa nadzoruje przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, w określonym zakresie.
  • Kupujący przejmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 par. 2 Kodeksu Cywilnego.
 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  • Twój obowiązek informacyjny wobec kupującego w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanej dalej „rozporządzeniem RODO”) związanej z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu realizacji umowy sprzedaży, w celu w celu negocjowania umowy kupna oraz w celu wypełnienia obowiązków publicznych sprzedającego, sprzedawca wypełnia go za pomocą specjalnego dokumentu.
 5. WYSYŁANIE WIADOMOŚCI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES
  • Kupujący wyraża zgodę, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego oraz o zmianie niektórych przepisów prawa (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), z późniejszymi zmianami, do wysyłania informacji handlowych przez sprzedającego na adres elektroniczny lub numer telefonu kupującego. Sprzedawca realizuje wobec kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 rozporządzenia RODO, związany z przetwarzaniem danych osobowych kupującego w celu przesyłania komunikacji handlowej za pomocą specjalnego dokumentu.
  • Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie na jego komputerze tzw. plików cookies. Jeżeli na stronie internetowej możliwe jest dokonanie zakupu i wywiązanie się ze zobowiązań sprzedawcy wynikających z umowy kupna bez zapisywania na komputerze kupującego tzw. plików cookie, kupujący może w każdej chwili odwołać zgodę, o której mowa w zdaniu poprzednim .
 6. DOSTAWA
  • Może zostać dostarczony na adres e-mail kupującego.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Jeżeli stosunek ustanowiony umową kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony postanawiają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Wybierając prawo zgodnie ze zdaniem poprzednim, kupujący będący konsumentem nie zostaje pozbawiony ochrony, jaką zapewniają przepisy porządku prawnego, od których nie można odstąpić w umowie, a które w braku wybór prawa, w przeciwnym razie byłby stosowany zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla umów zobowiązań (Rzym I).
  • Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne lub takim się stanie, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbliższe nieważnemu postanowieniu. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.
   Umowa kupna, łącznie z warunkami handlowymi, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
  • Załącznik do regulaminu stanowi wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży.
  • Dane kontaktowe sprzedającego: adres dostawy LEVNO, Milčice 104, 289 11, Milčice, Czechy, adres e-mail

 

W Pradze 12 kwietnia 2023 r